Walne Zebranie SPKiP

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza 

Na podstawie § 18 ust. 1 lit. a w zw. z § 19 ust. 1 Statutu SPKiP Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia o zwołaniu na dzień 10-06-2021 r. na godz. 8:00 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza (dalej: WZ). Jako miejsce WZ wyznaczono Hotel Słoneczny Młyn w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 96, 85-027 Bydgoszcz).   


Wskazujemy proponowany porządek obrad NWZ:

1.Otwarcie Zebrania,
2.Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta,
3.Przyjęcie porządku obrad,
4.Podpisanie listy obecności,
5.Stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał,
6.Sprawozdanie z działalności Zarządu,
7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
8.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
zatwierdzenie bilansu i rachunku zysków i strat za 2020 r.
udzielenia absolutorium Zarządowi za 2020 r.
9.Wybór Członków Zarządu,
10.Wybór Członków Komisji Rewizyjnej,
11.Wolne wnioski i dyskusja,
12.Zamknięcie zebrania.

Zarząd SPKiP:

« wstecz

Copyright © 2010-2021 - Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza